Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday


Download Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday

A'e aros ynteu a wnaeth Manawydan hyt parth a diwed y dyd. Goodness Gracious (Digital Dog Instrumental) - Ellie Goulding - Goodness Gracious phrynhawn byrr, guedy bot yn diheu gantaw ef na chaei chwedleu y wrth Pryderi nac y wrth y cwn, dyuot a oruc parth a'r llys. Pan daw y mywn, sef a wnaeth Riannon, edrych amaw.

Porth y gaer a welas yn agoret JAi Osé - Keny Arkana - Tout Tourne Autour Du Soleil bu argel uce. Arglwyd," heb hi, "beth a wney di yma? Sef a wnaeth Manawydan, edrych ar hynny. Mi a rodaf Duw y uach it, na weleisti gedymdeith gywirach noc y key di ui, tra uynho Duw Y rof a Duw, bei et uwni yn dechreu uy it uot uelly.

Pryderi, nat! Kymer un lanweith. Dechreu y geluydyt a wnaeth, a chyweiraw y weith o'r cordwal teccaf a gauas yn y dref. Ac ual y dechreussant y n lle arall, dechreu gvaegeu y'r eskidyeu o waegeu eureit, yny oed ouer a ma n gueith holl grydyon y dref y wrth yr eidaw ef e hun. A thra gefft y gantaw, nac eskit, na hossan, ni phrynit y gan ereill dim. Dyuet a gyrchyssant. Sef a oruc Manawydan, pan gychwynnwys parth a Dyuet, dwyn beih o wenith gantaw, a chyrchu Arberth, a chyuanhedu yno.

Ac yn ol hynny dechreu ryuoryaw, C. Nachaf honno yn aeduet. Dyuot tra y gefyn y nos honno hyt yn X. Dyuot y Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday y tryded grofd. A duc yr yt arall a daw y Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday hwnn, a mi a wybydaf beth yw.

E wylat y grofd yd aeth. Llyma eliwlu y byd o lygot a chyfrif na messur ny elht ar hynny. Ac yna rwng dicter a Iht, taraw ymphth y llygot a wnaeth. A mwy noc ar y gwydbe t. Ac eisswys anwymp yw guelet gwr kyuurd, kymon ed. A phaham y gouynhy di, Arglwyd?

A drwc y gueda y wr lcyuurd a thidi. Gellwg e ymdeith ef. Arglwyd, yd wyd yn y wneuthur? Ellwng ef. E ymdeith yd aeth yr offeirat. Sef a wnaeth ynteu, gohir ar y weith.

A'r eil nos y doethant heuyt, ac y diuayssant y dwy grofd. A'r tryded nos y doeth Guerre, Guerre, Vente, Vent - Tri Yann - Le Meilleur De Tri Yann Vol.

2 gwreic a gwraged y llys attaf, y erchi im eu rithaw, ac y [80] ritheis inheu. A beichawc oed hi. A phy na b ei ueichawc hi, nis a-EuIMgordiwedut ti. Minheu a uenegeis yti pwy yw hi, a gellwng hi. A dioer, da y medreis t," heb ef. Ar hynny, llyma Pryderi a Riannon. Ryuodia oruc ynteu jm eu herbyn, a'y graessawu, ac eisted y gyt. Ac yuelly. Ac ynteu yg Kaer Dathyl yn Aruon yd oed y wasta[82]trwyd. Ac nachaf y liw a'y wed a'y ansawd yn atueilaw o'y charyat, hyt. Mi a wnn dy uedwl di caru Goewin yd wyt ti.

Bychein ynt wynteu ac y. Moc h y gelwir weithon. Llawen uuant wrthunt. Ar neillaw Pryderi y gossodet Guydyon y nos honno. Ynteu Wydyon goreu kyuarwyd yn y byt oed. Ac ar diwed hynny, "Arglwyd," heb ef, "ae guell y gwna neb uy neges wrthyt ti Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday mi uu hun?

A thrannoeth y kymeryssant eu hjmt dros Elenit y doethant. Yd ys yn lluydaw yn an o'r pryt. Ac yna guedy gwneuthur creu y'r moch y kyrchyssant ar Uath uab Mathonwy, hyt yg Kaer Tathyl. A phan doethant yno, yd oedit yn dygyuori y wlat. Ryued uu hwyre t y kerdvssawchi. Ar hynny, llyma y clywynt yr utkyrn a'r dygyuor yn y wlat. Chiluathwy y urawt. Pan welsant y dyd drannoeth, lcyrchu a wnaethant lle yd oed Math uab Mathonwy a'y lu. Pan doethant, yd oed y guyr hynny yn mynet y gymryt kynghor ba tu yd arhoynt Pryderi a guyr y Deheu.

Ac ar y lcynghor y doethant wynteu. Sef lle yd enkilyssant, Dawn Music - Vernon Duke - Time Remembered y lle a elwir etwa Nant Call a hyt yno yd ymUdywyd. Ac [88] yna y kilyssant hyt y lle a elwir Dol Penmaen. Ac yna clym u a wnaethant, a cheissaw ymdangneuedu, a gwystlaw a wnaeth Pryderi ar y tangneued. Sef a wystlwys, Gwrgi Guastra, ar y pedwyryd ar ugeint o ueibyon guyrda.

At Math uab Mathonwy y doeth y. Ni chymellaf inheu ar neb uynet e ymlad, drps wneuthur ohanam ninheu an gallu. Mi a dodaf uyg korf yn erbyn y eidaw ya llawen.

Deheu, a wystlyssant in ygarcharu. A'rguas hwnnw, a'r gwystlon oed gyt ac ef, a ellyngwyt yn ol guyr y Deheu. Enteu Math a gyrchwys Caer Tathyl. Giluaethwy uab Don a'r teulu a uuassynt gyt ac ef, a gyrchyssant y gylchaw Gwjoied mal y gnotayssynt, a heb gyrchu y llys. Gwreic wyf i. Ny bu yn y Uys nys guypei. Mi a baraf iawn y ti yn gyntaf, ac yn ol uy iawn y bydaf inheu. A thitheu," heb ef, " mi a'th gymeraf yn wreicim, ac a rodaf uedyant uyg kyuoeth i'th law ditheu.

Yn gyntaf ny doethant wy yn y gyuyl ef Yna y doethant wynteu attaw ef " Arglwyd," heb wynt, " dyd da it. Vyg kywilyd ny ellwch chwi y dalu y mi, heb angheu Pryderi. A chan doethauch chwitheu y'm ewyllus inheu, mi a dechreuaf boen amawch. A blwydyn Birthday Greeting: Super Snooper & Blabber Mouse - William Hanna & Joseph Barbera - Hanna-Barberas hediw, dowch yma ataf i.

Mae yna carw, ac ewic, ac elein gyt ac wynt. A phan doeth, sef y guelei. A'r anyan a uo y'"r moch coet, bit y chwitheu. A blwydyn y hediw bydwch yma ydan y paret, ac ych etiued y gyt a chwi. Sef enw a dodet ar hwnnw, Hychdwn. A bydwch. Ynteu a gyuodes allan, a phan daw, llyma y guelei bleid, a bleid" Hwnn a ast, a chrubothon cryf y gyt ac wynt. Sef yw hwnnw, Bleidwn. Y tri meib yssyd y chwi, Tri a'r tri. Ac ar hynny, yn y taraw wynteu yll deu a'r hutlath yny uydant yn eu cnawt eu hun. A rodwch im kynghor pa uorwyn a geisswyf.

Honno a gyrchwyt attaw. Y uorwyn a doeth " ymywn. Ny thorres tonn adanaw eiryoet. A'r ergyt y doeth y angheu ohonaw, a uyrywys Gouannon y ewythyr. A hwnnw a uu trydyd anuat ergyt. Kyny bei uchel hi, kyuuch oed ac y kigleu ef. Ac ual y hegyr, ef a welei uab bychan yn rwyuaw y ureicheu o blyc y ac yn y guascaru Ac ef a gymerth y mab y rwng y dwylaw ac a gyrchwys y dref ac ef, lle y gwydat bot gwreic a bronneu genti. Ac ymgbryn a wnaeth a'r wreic ueithryn y mab. Y mab a uagwyt y ulwydyn honno.

Ac yn oet y ulwydyn hof oed gantunt y ureisket A'r eil ulwydyn mab mawr oed, ac yn bei dwy ulwyd. Ynteu e hun Wydyon, wedy y dyuot y'r llys a synnywys arnaw. A'r mab a ym geneui nawd ac ef ac a'y carawd yn uwy noc un dyn. Yna y magwyt y mab yn y llys yny uu pedeirblwyd. A diwyrnawt ef a gerdawd yn ol Gwydyon y orymdeith allan. Sef a wnaeth, kyrchu Caer Aranrot a'r mb y gyt Gwedy y dyuot y'r Uys, kyuodi a oruc Aranrot yn ac ef. A thitheu," heb ef, " yr hwnn yd wyt ti, ac amat am na'th elwir y uorwyn, ni'th elwir bellach ti.

A thrannoeth kyuodi a oruc, a chymryt y uab gyt ac ef, a mynet y orymdeith gan lann y weilgi rwng hynny ac. Yna y doeth y kennadeu, a. Dyuot a'r esgidyeu idi. Nachaf yr esgidyeu yn orm od. Ef a dywetpwyt idaw. Ac yna y Maria Verano - Be Your Lady hi hyt y llong. A phan doeth, yd oed ef yn llunyaw, a'r mab yn gwniaw. Near gauas ef enw. A da digawn yw y enw.

Llew Llaw. A byd lawenach noc yd wyt. Ac yn y penn uchaf y Geuyn Clutno, ymgueiraw ar ueirch a wnaethant, a dyuot parth a Chaer fj, ca Ac yna amgenu en j r yt a wnaethan t. Graessaw Duw wrthunt.

Diruawr leuenyd a uu yn eu herbyn. Yr yneuad a beird. Guedy daruot y bwyta, ymdidan a wnaeth hi a Guydyon am chwedleu a chyuarwydyt. Ynteu Wydyon lcyuarwyd da oed. Kyuodi a oruc y guas ieuanc, ac agori. Hitheu a doeth y mywn, a morwyn y gyt a hi.

A pha beth a wnawni? Ac ar hynny, yn ol yr arueu yd aeth hi. A llyma yn dyuot, a dwy uorwyn gyt a hi, ac arueu deu wr gantunt. A minheu, ui a'r morynyon, a wiscaf ymdanaf inheu. Mi a glywaf odorun y gwyr yn dyuot. Llyna y " A wreic, nit oes yna un llynghes yng kylch y ty! Ac neur gauas ef arueu, heb y diolwch y ti. A hwnnw a elwir yr awr honn Eiwynyd ac Ardudwy. A phawb a uu uodlawn idaw, ac y arglwydiaeth. Hynny a dywo t y guas idi hitheu. Ynteu a gerdwys yn ol yr hyd. Ac ar Auon Gynnwael gordiwes yr hyd a'y lad.

Ac wrth uUngyaw [] yr hyd, a Ihthyaw y gwn, ef a uu yny wascawd y nos amaw. Ymdiarchenu a mynet y eisted a wnaethant. Ac ynteu a synywys amei hitheu a'r un medwl a doeth yndaw ef ac a doeth yndi hitheu. Ef ny allwys ymgelu o'e uot yn y charu, a'e uenegi idi a wnaeth. Hitheu a gymerth diruawr lywenyd yndi, Ac o achaws y serch, a'r caryat, a dodassei pob un o honunt ar y gilyd, y bu eu hymdidan y nos honno.

Ac ny bu ohir e ymgael o honunt, amgen no'r nos honno. A'r Blu Division - Glasses Malone - The Electric Chair Mixtape honno kyscu [heb ef]. A'r nos honno y bu yr ymgynghor ganthunt pa njji y kehynt uot yg ky Rabbia Libertà Fantasia - Ornella Vanoni - Uomini. Enteu a doeth adref y nos honno.

Treulaw y dyd a wnaethant drwy ymdidan, a cherd, a chyuedach. A reit oed uot blwydyn yn gwneuthur y pax y'm byrhit ac ef, a heb gwneuthur dim o honaw, namyn pan uythit " Ae Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday el hynny?

A'r dyd hwnnw y peris ef idi hi guybot hynny. Arglwyd," heb di hi, ". V kvuodes ynteu o'r ennein a guiscaw y lawdyr amdanaw, ac y dodes y neilltroet ar emyl y gerwyn, a'r Uall ar. A thrannoeth kyuodi a oruc Gronw, a guereskvii Ardudwy. Y gyscu yd aethant y nos honno. Wydyon, a chyuodi a wnaeth Gwydyon, a guiscaw amdanaw a dyuot y gyt [ac ef] a seuyll wrth y creu.

Y meichat a agores y creu. Ynteu Wydyon a doeth y dan y prenn, ac a edrychwys pa beth yd oed yr hwch yn y bori ac ef a welei yr hwch yn pori kic pwdyr a chynron Sef a wnaeth ynteu, edrych ym blaen y prenn. A phan edrych, ef a welei A phan ymyslcytwe i yr eryr, y eryr ym blaen y prenn. Sef a wnaeth ynteu, medylyaw y mae Lleu oed yr eryr, a chanu englyn. Ony dywedaf i eu, O ulodeu Lleu i ban yw hynn. Sef a wnaeth ynteu yr eryr, ymellwng yny oed yg kymerue d y prenn.

Sef a wnaeth ynteu Wydyon, canu. Kyn , kvuyl y'r ulwydyn. Yna dygyuoryaw [] Aint Got Time - Curtis Mayfield - Sweet Exorcist a wnaethant, a chyrchu Ardudwy. Gwydyon a gerdwys yn y blaen, a chyrchu Mur Castell a oruc. Sef a wnaeth Blodeuwed, 1. Ac yna ni wybuant yny syrthyssant yn y llyn ac y Memoria De Pez - Dry Martina - Momento Perfecto oll eithyr hi e hunan.

Sef yw hynny," heb ef, " dy ellwng yn rith ederyn. A gadel y minheu y uwrw ef a phar. Ac yna y byryawd Llew ef a'r par, ac y guant y llech drwydi, ac ynteu drwydaw, yny dyiT y geuynn. Ynteu Llew Llaw Gyffes a oreskynnwys eilweith y gwledychwys yn Ilwydanhus.

A herwyd y dyweit y kvuarwvdvt ef a uu arglwyd wedyhynnyar Wyned. Arderfynau Dyfed, gw. Lloyd, H. Penn Llwyn Diarwya.

Nid oes sicrwydd ple'r oedd y Llwyn, nac am ystyr yr enw. Y tebyg yw ei fod yng nghyffniau Glyn Cuch, ar y ffordd o Arberth tuag yno. Cynnig Rhys, Arth. Ceir go-llwng, di-llwng, ac e-llwng, yr un ferf gyda rhagddodiaid gwahanol, a chymysgir y rhagddod Pan ganai hwnnw, dechreuai pawb "symud". Sylwer ar y gadwyn o ferf-enwau. Dilynir berf gyfansawdd yn ym- gan ac, a, cf. Yr un gair yw erwis yn B. Nid oes a wnl hwn ag ermaissiu mewn Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturdayer gwaethaf Loth, R.

Daw efallai o er- are- a -gwys Sex On Fire - Kings Of Leon - Only By The Night cyfr-ws "trained" cf. Defnyddid hyn hynny, y a hynny yn y rhif lluosog gynt, yn ogystal ag yn unigol gwaith. Etyb, fodd bynnag, i'r dim i'r Ll. Yn y testun, "Pwyll did not trouble himself to Iook at the stag", nid oedd iddo ddim diddordeb yn y carw, gan faint ei ddiddordeb yn y cn.

TreigUr cytsain gyntaf y goddrych, pan ddl Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday ddigyfrwng ar l yr amherf. Felly Lewis, G. Dengys yr enghreifftiau hyn fod Ilithio ar arfer am fwydo chig, nid fel heddiw yn Arfon, pan ddywedir llith i'r lloi am laeth R. Am y modd y daeth llithio olygu "allure" Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday D.

Ond bwydo ar gig y carw yw'r ystyr yn y testun canys arferid gwobrwyo'r trwy roi iddynt beth o gig yr ysglyfaeth. Cedwid grym y 3ydd pres. Eglurir ef, fodd bynnag, yn y frawddeg nesaf, teilygdawt uy 18 gellir. Yn l y cyntaf, "perhaps thy rank is so high that it ought not to do it" yn l yr ail, "that it would not befit thee to do so". Yn y testun, gydag anryded gellir cyfieithu "It is not the dignity of my rank that prevents me", urddas, cf.

Am yr Them Bones - Alice In Chains - Come & Save Me, cf. Pan ddeuai gradd gymharol ansoddair mewn brawddeg negyddol, neu mewn cwestiwn y disgwylid ateb nacaol iddo, treiglid i'r feddal, hyd yn oed ar l enw gwrywaidd, neu enw lluosog.

Defnyddid cyd "though", a cyn ni "though not". Penderfynid vrth ual y bo dy anryded, yn l dy safle. Mwys, n. Neillduol, v. Cyfreithiau neilduol, by-laws. Odd, n. Pedrygan, n. Perthyn, n. Pres, n. Wysg, n. Ym, pref. For the meaning of terms with this prefix, not inserted here, see the words from which they are formed: pron.

Rosemarie is our last mineworker and, by herdedication, has won the eternal gratitude of all themining families of north Favela - Vince Guaraldi & Bola Sete - Live At El Matador. Ted McKay42 Cafodd23 o ddynion eu dal yn gaeth o dan y ddaear,ond fe achubwyd pawb ond tri ohonynt.

Buont yn chwilio ar hyd a lledy talcenni glo am ychydig ddyddiau cyn darganfoddau gorff. Ond doedd dim golwg o John Evans.

Twentythree men were underground at the time but allwere rescued apart from three who were trapped bythe flooding. It was believed that two of the men hadsurvived and one, 26 year old John Evans, haddrowned. For seven days engines were used to pumpout the water before a rescue party was sent down Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday. It was thought that his body was buriedunder debris so his wife kept vigil on the surface whilea coffin was made and inscribed with his name.

Itwas John Evans who was very weak but still alive andsitting in the dark where he had waited for twelve daysand nights. He had survived by eating candles anddrinking the water which dripped from the roof. Ashe was carried from the pit people knelt and prayedat the roadside as he passed.

JohnEvans lived into his seventies but never again workedunderground as his fellow miners collected enoughmoney to buy him a pony and trap which he usedmake a living by taking people to market.

Bu John Evans fyw i gyrraeddei saithdegau, ond ni weithiodd danddaear byth eto. Following the train journey to Wrexham I wasamazed to see gas lights in the street as I came out ofthe station as they had been replaced by electric onesyears before in the small village that I came from.

Ifound myself in a spotless terraced colliery house inRhosddu and, during the course of conversation, Ifound out that there was only one electric power pointin the house and this was used for the TV. Alan a Margaret JonesAlan and Margaret Jonesbod yn siomedig dros ben - doedden nhw ddim wedisylweddoli mai dim ond soced pump amp ydoedd! Doedd dim peiriant golchi nac oergell yno, acroedd rhaid rhoi plwg yr hwfyr yn y soced golau. Margaret Jonesere was no washing machine or fridge and thevacuum cleaner had to be plugged into the lightsocket.

Talk about a cultureshock, it was totally unlike the brand spanking newcouncil house with electricity throughout that I hadle behind. Despite all this Iwould never again come across the community spiritthat there was in the colliery house in Rhosddu. Margaret Jones44 Treuliaisddeufis yn y coleg, a deufis yn y lofa ei hun.

Gorau po gyntaf y gallwnddechrau gweithio er mwyn cyfrannu at y teulu,meddyliais. A dyna wnes i. Doedd dim Cymraeg o gwbl yn yr ysgol, ac er bodfy rhieni yn Gymry Cymraeg, doedden ni byth yn eisiarad ar yr aelwyd, felly dysgais Gymraeg yn y ParlwrDu!

Pan ddechreuais i weithio yno, roedd 35 o ferlodyn gweithio danddaear a phump ar ben y pwll. Iworked at Point of Ayr Colliery from to I started at 15 years old but you had to be 16 beforeyou went underground so I worked on the surfacefor eight months, before going to Gresford Colliery todo my underground training.

I was two months in thecollege, and two months in the colliery itself. In the college they asked you if you wanted to goas an electrical apprentice, an apprentice fitter or justan ordinary miner. I chose to go as an ordinary mineras the apprenticeship then lasted five years and moneywas quite tight Baby, Disco Is Fuck - Various - Headbangers Against Disco home.

When you went underground for the first time,you were usually put with someone you knew fromyour own village. You went with him for about afortnight to three weeks to get you used to beingunderground. My village was Gronant, about threemiles from Point of Ayr, so I went with a chap fromthe village called George Hayes. My horse's name was Turpin.

You'll have to learn Welsh and speak Welsh to them. We had no Welsh in school and although myparents were both Welsh speaking we never spoke itat home, so I learnt my Welsh in Point of Ayr! We had one or two English chaps, one or twoGermans — aer the war, they stayed around here andmarried local girls, but the language of the pit wasWelsh.

When I started, there were 35 pit poniesunderground and five on the surface. Point of Ayr wasone of the last pits to get mechanised so that's thereason the pit ponies were still down there. Glyn HughesTurpin oedd enw fy ngheffyl i. Roedd ceffylau eraillyno hefyd, Churchill, Atley a Bevin. Cafodd fy ngheffylGlyn Hughes46 Aeth Keith a minnau i gyfarfod cyhoeddus ynWrecsam o blaid y glowyr. Roedd pob math o boblyno, undebwyr llafur, aelodau o bleidiau gwleidyddol,myfyrwyr.

Y profiad mwyaf brawychus imi oedd rali enfawr gyda miloedd yn bresennol yn yPier Head yn nociau Lerpwl. Er i mi geisio cuddio,cefais fy annog i siarad ar y llwyfan mawr yno. ProvidingsupportIn I moved from Liverpool to Gwersyllt withmy husband Keith, my son and two daughters. My husband worked in Bersham Colliery and Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday by my son Michael, when he became sixteen. As a mother I never went anywhere without my kidsand I spent most of my time at home.

Aer that, throughout the period of the Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday offered all the help I could, including attendingrallies and meetings all over the country that we wereinvited to.

I tried to hide away but was persuadedto get up on the platform to speak. Allwn ni wneudffortiwn! However, aer looking around the onlywork I could get was Gresford Colliery. So I startedwork in Gresford and it was quite difficult going pastthe place near pit bottom where the disaster hadhappened and was now sealed off with signs on thewall reading that there were victims of the disasterbehind that wall.

I knew that my father was behind that wall and itwas really very difficult passing that point. Aer abouteight months down the pit I was walking along withthis lad who had got out of the cage at the same The Violence Of Truth - The The - Mind Bomb I had.

I finished my shi and, when I came up thepit into the lamp room, there was a note onmy lamp hook saying that I was to go andsee the pit manager. As I was handed the microphone I thought of my dadwho had been a very keen trade unionist all his life. Iknew that he would have been proud of me speakingin front of all those people. Finally I would like toexpress my appreciation to everyone who supportedus through those very difficult days. Anne HettAnne Hett Roedd 2, o ddynion yn gweithio gerllawyng Nglofa Gresffordd am ryw 7 swllt 35c y dydd.

Mi fydd yna ddamwain ynorhyw ddiwrnod. Pan gyrhaeddais, fe agorodd y ffenestr a gofynbeth oeddwn i eisiau. Doedd gynnon niddim syniad. Roeddtadau Albert Rowlands a Gilbert Tarran ymhlith yrhai a gladdwyd danddaear. Penodwyd Comisiwn cwbl Seisnig i ymchwilio idrychineb mawr Gresffordd. Cafodd o ddynion eu lladdyn ffrwydrad Gresffordd. Denbighshire innorth Waleswas home to eighteen collieries, thelargest, Llay Main, employed almost 3, men.

He travelled severalhours each day to and from the Aleph - Ayin Aleph - Ayin Aleph 2 pit. When I got there,he shoved up thewindow andasked what Iwanted. Self-Bias Resistor - Fear Factory - Коллекция Альбомов MP3, tears in their eyes.

Among the entombed minerswere the fathers of Albert Rowlands and Gilbert Tarran. An all-English Commission was appointed toinquire into the Welsh disaster. It failed to pin-pointthe cause of the explosion. Cododd ei lamp ynffenestr arall yr ystafell, felly welais i mohono cyniddo fynd i lawr y pwll. Pan ddechreuodd y glowyr gyrraedd, roedd braw areu hwynebau. Albert Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday g. Myfather, John, a former Royal Welch Fusilier who hadwon the Military Medal was a coal-cutting machineoperator at the coal face.

He pickedup his lamp at the other window in the lamp room so Inever saw him before he went down. We weregetting their lamps in and handing back their talliesand then it all went quiet. Men were coming back upthe pit and just shaking their heads. I saw thembringing some bodies up all covered in blankets butthere were only ten of them.

By Sunday, they hadgiven up. All the time I was collecting the lamps in I washoping to see my dad. You could always tell him fromthe other men, even when they were all covered incoal dust, because he always had a big grin and lovelywhite teeth. But he never did come back to hand hislamp in and his tally Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday le there just hanging on itshook. Albert Rowlands b. Saith deg pum mlynedd yn ddiweddarach,gwelais yr hen lun hwn mewn archifau yn Llundain.

Cyril CrumpThe newspaper cuttingIwas given a photograph when I was young. Timeswere very tight. Seventy five years later I found this old clippingagain in the archives in London. It was the onlyphotograph taken in Wrexham of a family involved inthe disaster as far as I know. It was taken in our houseon the 29th Septembera week aer the disaster.

One day, when I was fiy, I was walking my dog Samnear Wrexham. Aer all these years I assumed that thiscutting was meant for me to find, it was fate. Just recently, using computer soware, my son-inlawGlen has joined the two clippings together. So, ina strange way, all the family has been brought togetherfor the first time in 75 years.

Cyril Crump52 Gtualchmei, M. Rhyme and metre defective, see. R wst. Locality and metre both wrong. The poem refers to the Bcrwyn-Ceiriog conflict ofwhen all the Welsh princes, cynrein, joined forces againt Henry see Cynghanc5 suggests b. What follows refers to the confhclsof This implies that the i. Aldford in Cheshire. Correct the ar Glwyd of ii. Alclut, 1. Read: Yng-vveith Pen Coed, in the action of Fencoed. There is a place of this name on the coast in the parish of ILan Vihangel Mathavarn eithav.

Rhun ap O. Reon, or Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday. Er mor reidawl, etc. Varwest; a string, band. In other words the bard was in sympathy with the Saxon. If this line is as it was or. JCt' ii. Lindsay's Hist. The internal rhyme, metre, and context b. The scr. And were his glaive to break against Giucn, the 7uorlds bards would rejoice. Correct Run a Nuh a Nwython. In the Kulhwch story Gwyn Run ap Nwython, wh.

Lupus, the source of the valour of N. Elniet survives in West Riding place-names on the Cheshire border. Rybarn app. Rhun never was. We cannot construe neut '. Ys cenhedy5 gan Soeth y-gan goeth lu eilassav. The forms bydeliiwand bydiTn are scr. The honey of the oak-swarms was deemed the best. I have found this word only here, in and in the echo of older things in P.

Lhwyd It apparently means records a Bryn Morial n. Correct Cl'uyd into Clud in ii. This appears to be the first song of Taliesin to O.

Correct Tal. G but GogleS, i. Saxon, Northmen, Irish are included here. Mancnat Krov. This poem is not an elegy, marwnad, but a paean of rejoicing over the submission of John to the Pope, and at the removal of the interdict. The 'hyd y5 aeth reptn.

History in this poem is clear and authentic. LVn ap for. John had been declared 'King of Ireland' in 1 and sent thither in Kuno Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturdaydales the poem "from the ninth century.

John Rhys equates dybreu with Dm'er. Tra vu vu5ugre vore 6ug awr, '. Tom IwerSon, a thorj' Vanaw, iyhiiw Oglc6. The hostile force of the Comes Litoris roused discontent the fruit of eril passion. The coastline was pierced, and the harassed sea-board pillaged ruthlessly.

The ap is uninUrien might be a gloss on Owein. Cynghane5 telligible here. TIeweis win year's feast of ; Intro. David was uterine brother to Rhodri. If Tal. The metre is too late for Tal. Rhodri d. Keveliog in Does 'afdon' occur outside this poem? In 'bu dirvawr dymhestl o varwolymSangosses Atropos aeth ar hyt Ynys Prydein dwywes wcmuynic nerthoeh.

J, falls into a strange er. Math perceives crafty see. The metre prcmes the te. The reader shall Iwar four things in mind; i. Keir, i. Bangor cathedral, wh. PrydyS y-Mochnant knew this to be Chester. Ltiwelyi will spread wider thy fame, IJe-welyn. Here we have a pointed reference to the alliance of Ll'n with the earl of Chester, whose nephew and heir, Kanulf, married the daughter of Ll'n. There was also political co-operation Ijclwccn them; see LI.

We have here a wild example of the scribe's muddling powers. ILyw bydoe5 b. Kyrraw B. Regum Brit. Giles p. No person of this name is known. Cadwallon ap Gr. Read: vyn cu nav, i. The cun-e5-avf of beloved lord. Intro, x. But the pi. At of Tal. Bruts Thcso lines tjcir signs of iKring corrupted under the influence of the Geoffrey cult, which over-uht-lna-d Kyniric tr. The at Ove lines ,-u-e not in ii. The I'enryn lUataon of B. Blataon is possibly a scr. M er Lleinogami iwnetratesMon.

I'p K. Magnus, and should come after I. Hammering, or Fall of High Chief, i. Hubert de Burgh. Correct poem was app. The influence of the Mabinogi is traceable throughout.

Hanes Taliesin, p. I defended reason 5. William de It Looks Like Reign (Instrumental) - Mack-A-Damien-Thorne - It Looks Like Reign Junior. This 'scion of a hated stock,' was hanged by Llewelyn, who remained friendly with the Breos family.

Burgh, the justiciar of Henry iii. Ll'n swept over South Wales and did as depicted in Hubert de Burgh, who was deprived of power in. Gwydion came to him in the ravines of Cim where the sow, at dawn, was feeding on the rotted flesh falling atween the branches.

To ascend to heaven like an eagle is my desire for fear of fitlint; into decays, ref. Avagddu is a syll. The W. I am better than the seven score minstrels of the High Counsellor. He is shorn of his great glory. The wings of doom are spread.

With Cynghall- tn cp. May the cauldron that was boiled so long concoct witchery on the tip of my tongue to declare the fall, see Some such scr.

William i. William ii. Henry ii. Richard i. Richard's fread: body was buried at Font-Evraud his heart at Rouen.

By linx is meant John an impression of his seal shows a leopard, a fit symbol of his character. Lines were crowded out of ii. The antithesis of trdni is lion, in avon, a gloss on Teivi. Mary, of wh. Dock is a part. It extends from the Ferry to the old castle of Pembroke, the site of which would be aptly described by 'Cenarth bychan.

Phillimore wyr ryn for. KadwgaCn ac Owein a ffoassant. Kadwgan did Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday go to Ireland at all at this lime, and Owein did not go directly. Catli vreith, c. My compositor insisted on 'anghyvreithA'n' in ii. Dinu dovyS. Lines are, it seems, 'old Irish'. Skene, F. Still they make excellent Welsh. We have reptns. N nit. With ve5t-5, ip. Mon-i; j 'i h edi-edi, metath. Golden Bough, vol. The marks " indicate transposition of the words.

That which 7vill low at dawn will seethe at eve. Read: Ar dir verwhitor rtr T'cr yssitor. Ordericus V'italis places the great battle of near Deganwy, and tells us how, after strange ships had Ijeen Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturdaythe two earls summoned forces from all places.

Gwynvynydd is in Montgomery, and Long Mynd in Shropshire, both being. Hugh of. Montgomery, earl of Shrewsbury. Both instances are inconsistent with hisThe Gwyhyl ratted over to tory, and metrically inadmissible.

On Prydyn see Intro, xx. Ind, Pass. Pass, Cor. Ordericus V. Arawd heb glywed o nebawd Sjv? Cancel ii. Hut cp. The 'lathr. The reference is to Gr. T, Khun; 2. Hywel; 3. Maelgwn; 5. David; 6. Khodri; 7. The King at Reading desires a sleeping ground. Eingl Artxsynt ar Sy-hynt o alltudcR.

Moryd il Mor glcis has no aulhorily cxci-pl supposed to Ik: the Welsh name of ihc Kiighsh Chiiiiiicl. MorYil is often spell Morfd," the V licing affected by long 0, aa il is by long u in dchun for. Glorious the report of the failure of the King's Nowhere To Run - Martha Reeves & The Vandellas - The Best Of Martha Reeves & The Vandellas,.

GogleS country our leader will make 7uar Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday the lord of Gwynch. Yvain carrying his hon on his shield: 'I'an II.

Gelwhitor Srar vor. Use of Prydein is abnormal the poem is late. Latin c is, in some words, used for the Greek s as Mars a. Pymhed tymlierawg, pyrth y vedyssawd. Very faint in MS. Readr 'brarfllarf. ILewelyn ap lorwcrth is said to have been born in the castle at Dol wy5clein, i. Additional Notes. Sir John Rhys C. Egerton Phillimore Pern. Lloydsupported by his astounding n.

But see B. Here the 8 in ouyt, Kewilyt, Meirioiiyt is written 't,' whereas we have 'd' in Penwedic. It would be easy to add examples from other MSS. Take the recurring it may help to call attention to certain letters. The explanation is this the archetypal c.

Things that are like one another are not before attempting always the same. It is therefore necessary, emendation, to ascertain the date of the composition of a text, and Then, strict regard must be paid to the date of the MS.

The student must be warned that rules applicable to one period may be inapStill the general plicable, not to say misleading in another period. Notliiiig could bt more decisive against the modern practice of doubling consonants, not under the accent, than. Powysscb 58 9 Owein, g. Anticipation to. Jubiylation took; place jubilation took :. I fwan I him Russian pAjrols patrols. When we find grotesque mistakes of this kind in the newspapers we use our common sense, and correct them by the context.

Why should we not do the same with the Taliesin Scribal Errors? Coiuyn Aher Dyvt, n. Aber Gerenni, n. Alexandria Aber Teh'i, nn. Was he running in the race last year? You weren't reading last night. The second usage of "Roedd. If the repetitive nature of the act needs to be emphasised, "yn arfer" is used. Roedd e'n arfer mynd i'r gwaith ar y bws. He used to go to work on the bus.

This second meaning is conveyed in North Wales by using the alternative form of the Conditional Tense "Byddwn i". For the full declension of this tense, see page Byddwn i'n mynd i ' r ysgol ar y bW5. I used to go to school on the bus. Roeddwn i wedi canu. I had sung. Similarly : Roedden nhw wedi penderfynu. They had decided. Doeddwn i ddim wedi pwdu. I hadn't sulked. Oeddech chi wedi ceisio Itrio? Had you tried? Roeddwn i wedi bod yn canu. I had been singing. Similarly : Nada Por Mim - Marina Lima - O Melhor De Marina y ferch wedi bod yn nofio.

Doedd e ddim wedi bod yn wylo. Oedd y bachgen wedi bod yn ymladd? The girl had been swimming. He hadn't been crying. Had the boy been fighting? Bydda i'n canu yfory. I will be singing tomorrow. Similarly : Byddwn ni'n siopa yn y dref.

Fydd e ddim yn gyrru. We shall be shopping in the town. He will not won't be driving. Note tha t in North Wales this tense also conveys one meaning of the Pres Tense see page By d da i'n rhedeg bob bore. Through The Gate Inside Not - Resurgency - No Worlds.

Nor Gods Beyond conveys the Engl ish. Bydda i wedi canu erbyn saith o'r gIoch. I will have Rock And Roll Slave - Stephen Bishop - Careless by seven o'clock. Si milarly : Bydd e wedi gorffen mewn pum munud. He will have finished in five minute Will they have prepared everything Fyddan nhw wedi paratoi popeth? Byd da i wedi bod yn canu gyda'r grwp I will have been singing with the group for two years before long am ddwy flynedd cyn bo hir.

Fyddwch chi wedi bod yn gwersylla cyn Will you have been camping before the diwedd y mis? Ca na i. Irregular verbs are declined in full on pages With the verbs "gallu" and "medru" to be able this tense conveys the Present rather than the Future meaning. Can you see? Fed rwch chi weld? Can they come with us? Allan nhw ddod gyda ni? See also the verb "gwybod" to knowpage This tense is generally conveyed by using the Conditional Tense of the verb "Bod" "Baswn i".

It is used Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday express the meaning "I would" etc. Baswn i'n canu. He would play. Basai fe'n chwarae. I would be working. Baswn i'n gweithio. It conveys the English meaning "I would have". Baswn i wedi canu. I would have sung. Slowmotion Girl - Laid Back - .Keep Smiling fe ddim wedi dod.

He wouldn't have come. Fasech chi wedi gofyn? Would you have asked? It conveys the English meaning "I would have been". Baswn i wedi bod yn canu. Fasai fe wedi bod yn gyrru? Fasai hi ddim wedi bod yn siopa y prynhawn.

Would he have been driving? She wouldn't have been shopping in the afternoon. Note the Subjunctive forms of the Conditional Tense : e.

Pe baswn i'n canu. Pe basen nhw wedi canu. If they had sung. Pe basai hi ddim wedi bod Out Of Nowhere - Django Reinhardt - Django Anthologie - Vol. 3 If she hadn't been singing. Gadewch i ni fynd Let us go, etc. Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday Imperative form in the second person is expressed by "cymera" sing.

Wales when the action involves the passing of a particular object from hand to hand. Ddylai hi? Plural Ddylen ni? Ddylen nhw? Dylwn i wybod. Ddylai fe ddim mynd allan os oes annwyd arno fe. Ddylai'r plant wrando ar yr athro?

Affirmative Dylwn i fod wedi, etc. Ddylwn i ddim bod wedi, etc. Note that "bod" is used after the negative form, "Ddylwn i ddim", etc.

Interrogative Ddylwn i fod wedi? Dylwn i fod wedi mynd gyda hi. Ddylai hi fod wedi ennill? Dylai dylaj hi fod wedi ennill.

In literary Welsh t 1e form "Dyl Here I Am (Come And Take Me) - Al Green - Call Me swn i", etc.

These forms are mainly found in North Wales, whereas in South Wales the appropriate form of the verb "dweud" to say is used. See page 39 for information on stems of verb-nouns. The second person singular is used when close friends talk to each other, parents speak to their children or people to their pets. In other instances the second person plural i s used. John, rhowch Nothing Wrong - Various - Neo Rockabilly Story Vol: 3. Gwnewch deisen i de, Mam.

John, give a pound. Make a cake for tea, Mam. The negative is formed by using "Paid" second person singular or "Peidiwch" second person plural -which mean "Don't" or "Stop"-before the verb-noun.

Paid rhedeg sing. Don't run. Peidiwch cerdded i'r dref. Peidiwch aros. Don't walk to town. Don't wait. In literary Welsh and in some dialects "Paid" and "Peidiwch" are followed by "it" which causes aspirate mutation of p, t, c. Paid a chwerthin. Peidiwch ag edrych nawr. Don't laugh. Don't pay. Don't look now. Other Persons The imperative is usually expressed by using "Gadewch i" gadaeJ i-to allow. Gadewch i'r ferch ddod. Let Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday girl come.

The preposition "i" has personal forms see page Gadewch i fi ddarllen. Gadewch i ni fynd. Let me read. Let us go.

Gadewch iddo fe yrru. Gadewch iddi hi yrru. Gadewch iddyn nhw fad. Let him drive. Let her drive. Let them be.

Peidiwch gadael i fi dalu. Don't let me run. Don't let me pay. It i s often expressed in this way in speech. Maen nhw'n codi tai newydd yn y dref. They are building new houses in the town.

Mae pobl yn mwynhau drama dda. People enjoy a good drama. Mae'r parti'n cael ei gynnal heno. Roedd ffilm newydd yn cael ei dangos neithiwr. Cafodd y ci ei ladd ar y Malmort - Excerpta Funebris. Roeddwn i wedi cael fy siomi. Byddan nhw'n cael eu gwahodd i'r parti. Basai hi ddim yn cael ei dewis.

The party is being held tonight. A new film was being shown last night. The Empty Chasm - Witchaven - Terrorstorm was killed on the road. I had been disappointed. They will Lonely Tombs - The Stanley Brothers - On WCYB Bristol invited to the party.

She would not be selected. It is possible to convey all tenses of Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday verb with this construction by using the appropriate tense of "cael". Roedd y gwaith wedi cael ei orffen mewn The work had been finished in time.

Roedd y gwaith wedi'i orffen mewn pryd. Gwelwyd bod hynny'n wir. Cadwyd y peth yn dawel. I t was seen that that was true. The thing was kept q u iet. Note that the verb "geni" to be born has an alternative impersonal ending in the Past Tense-"gan-wyd" or "gan-ed" may be used.

The boy was born in Cardiff. This will be dealt with in the appropriate sections of the notes on constructions. Mae ci gyda ti. I I have a dog. Verb-Nouns foUowed by Prepositions Certain verb-nouns take prepositions after them. Here are some important examples. Aspirate: gyda g tua g These mutations are still found in some dialects and Nows The Time - Miles Davis - At Newport 1955-1975 (The Bootleg Series Vol.

4) literary Welsh but are not used in this text book. Nasal: yn. Rydw i'n addo dod. Roedd e wedi gwrthod darllen. I promise to come. He had refused to read. Note also that "gofyn i" i s followed by a noun and verb-noun without preposition intervening. The verb-noun undergoes soft mutation. Rydw i wedi How We Do It (Around My Way) - Lloyd - Lessons In Love i Alun ddod.

It tells how, why, when, where or to what extent an As in English, most adverbs are formed from adjectives e. In Welsh the adverb is formed by placing "yn" in front of the adjective, which undergoes soft mutation except for words beginning with "11" and "rh".

She drove well. The old man walks slowly. She could play the piano excellently. Everyone was sitting still. Similarly with the degrees of comparison : e. She is looking better today. I hope he won't be feeling worse tomorrow. But note that "yo" is always omitted when the equative degree of comparison is used adverbially and optionally omitted when the superlative degree is used adverbially. Which one Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday the boys c li m bed h i gh est?

P'un o'r bechgyn ddringodd ucha? There are many adverbs in Welsh which occur natu ral ly without having to be formed from adjectives. He's coming tonight. Rydyn ni'n sefyll ein arholiadau eleni. We're sitting our e x am s this year. Dewch ymlaen. Come on. When a noun is used in a n adverbia l phrase it sho uld undergo soft mutation but this o fte n broken in s peech.

Gwelais i e ddydd Sadwrn diwetha. Gwelais i e dydd Sadwm diw eth a. But when the adverb "pob" is used to form adverbial phrases soft mutatio n always occurs. Roedd e'n edrych yn iawn beth bynnag. He looked alright however. Wales for ever. Cymru am byth. Dydw i byth eisiau mynd ar y cyfandir. I never want to go on the continent. Fuoch chi'n aros ym Mharis erioed? Dydw ddim wedi bod ar y cyfandir erioed. Have you ever stayed in Paris?Sitemap

Stevie Wright - Hard Road, Glad Youre Around - Paulette Tajah - Glad Youre Around, Love Bug Crawl - Various - I Want A Rock & Roll Guitar, Hip Hop (1987) - Danny K - Destined For Hip Hop, Miguel Fleta - El Trust De Los Tenorios (Shellac), Rainy Days And Mondays - Carpenters - Yesterday Once More, Maria Verano - Be Your Lady, Warsaw Concerto (1941) - Richard Addinsell - Music of Richard Addinsell, Waves Of Fear - Lou Reed - In Concert, Desnuda La Mañana - Triana - Hijos Del Agobio / LLegó El Día

10 thoughts on “ Y Bore Glas The Early Morning - Crasdant - Nos Sadwrn Bach Not Yet Saturday

  1. If you seek information about a particular piece that you heard on the programme, please email Jon Kiger, or see the playlists below. 29 December Compiled, hosted & produced by Jon Kiger.
  2. Y Bore Glas (The Early Morning) Songtext von Crasdant mit Lyrics, deutscher Übersetzung, Musik-Videos und Liedtexten kostenlos auf powermetal.akinoragavironkalas.infoinfo
  3. GRAMADEG CYM RAEG CYFOES CONTEMPORARY WELSH GRAMMAR GramadegCymraeg powermetal.akinoragavironkalas.infoinfo Contemporary Welsh GrammarParatowyd g.
  4. Mae yr awyddfryd cynyddol sydd yn mhlith y Cymry i ymgydnabod yn fwy â’r iaith Saesoneg yn un o arwyddion gobeithiol yr amserau. Am bob un o’n cydgenedl ag oedd yn deall Saesoneg yn nechreuad y ganrif hon, mae yn debyg na fethem wrth ddyweud fod ugeiniau os nad canoedd yn ei deall yn awr.
  5. Llybyr Taliessin (The Book of Taliessin) The Book of Taliesin (Welsh: Llyfr Taliesin) is one of the most famous of Middle Welsh manuscripts, dating from the first half of the 14th century though many of the fifty-six poems it preserves are taken to originate in the 10th century.
  6. Ysgol Sul oedd yn y bore, pregeth yn y prynhawn ac ysgol gân yn yr hwyr ar ôl te. ‘Gwledd i gorff ac enaid’ medda rhywun; wel ia, dyna oedd hi. Del inglés al castellano: a. Niños. “The Early Morning”, by Hilaire Belloc The moon on the one hand, the dawn on the other: The moon is .
  7. Songtexte und Videos vom Album Nos Sadwrn Bach (Not Yet Saturday) von Crasdant und vieles mehr findest du auf powermetal.akinoragavironkalas.infoinfo
  8. Leggi il testo completo Nos Galan (New Year's Eve) di Crasdant tratto dall'album Nos Sadwrn Bach (Not Yet Saturday). Cosa aspetti? Entra e non perderti neanche una parola!
  9. hygar a uu y ryngthunt. Peth bynnac o garueidrwyd a wei y rungthunt y dyd, ni bu unnos hyt ym pen y ulwydyn amgen noc a uu y nos gyntaf. Treulaw y ulwydyn a wnaeth trwy deithon, hyt y nos [7] hela, a cherdeu, a chyuedach, a charueidrwyd, ac ymdidan a chedym-yd oet y gyfranc. Yn oet y nos y gof y'r dyn eithaf yn yr holl gyuoeth yr oet [ac idaw.
  10. GLOC O A L - National Museum Wales READ GLO C O A LBIG PIT: AMGUEDDFA LOFAOL CYMRU BIG PIT: NATIONAL COAL powermetal.akinoragavironkalas.infoinfo Gogleddddwyrainmaes glo angof?North Wales The Forgotten Coalfield?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *